Rada Pracodawców

Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

17 listopada 2010r., podczas uroczystego posiedzenia założycielskiego JM Rektor dr Jerzy Chrystowski powołał Radę Pracodawców Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza. Do uczestnictwa w Radzie zaproszono parlamentarzystów, reprezentantów władz wojewódzkich, przedstawicieli instytucji naukowych i kulturalnych oraz osoby bezpośrednio związane z biznesem z całego kraju.

Podczas posiedzenia określono i przedyskutowano podstawowe zadania i cele Rady, które między innymi mają pomóc w lepszym wyrażaniu oczekiwań pracodawców skupionych w Radzie wobec studentów i absolwentów BWS i przekazywaniu opinii o proponowanych kierunkach rozwoju Uczelni. Uczelnia chce w ten sposób dostosować swoją ofertę edukacyjną do potrzeb firm i instytucji. Z kolei uczestniczące w Radzie firmy i instytucje umożliwią studentom BWS odbywanie u siebie praktyk zawodowych i realizację prac dyplomowych, a także będą lobbować na rzecz Uczelni.

Rada, jak również stawiane przed nią cele i zadania, mają charakter otwarty. Sesje Rady odbywają się cyklicznie, ponadto jej członkowie uczestniczą w konferencjach organizowanych przez uczelnię, posiedzeniach komisji programowych, obronach prac dyplomowych. Władze Uczelni mają nadzieję, że cykliczne spotkania wytworzą korzystny klimat umożliwiający merytoryczną dyskusję na tematy dotyczące szkolnictwa wyższego, BWS, oczekiwań i sugestii reprezentowanych w Radze środowisk.

Rada Pracodawców pełni funkcję doradczą dla władz Uczelni. Jako organ opiniotwórczy kształtuje jej politykę edukacyjną oraz ma wpływ na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów BWS były zgodne z oczekiwaniami ryku pracy. Poza wyżej wymienionymi celami Rady Pracodawców jej celem nadrzędnym jest rozwój kadr o kluczowym znaczeniu dla gospodarki Podbeskidzia.

Lista osób zaproszonych do współpracy w ramach Rady Pracodawców

Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

Sylwia Mokrysz Członek Zarządu MOKATE S.A., Ustroń.

Mirosława Nykiel Poseł na Sejm RP, Bielsko-Biała.

Sylwia Pilch Dyrektor SPA HOTEL JAWOR****, Jaworze.

Natasza Sallmann K&P Consulting Wellness & Spa, Polska Akademia Gościnności, Kraków.

Agata Smalcerz Dyrektor Galerii Bielskiej BWA, historyk sztuki, kurator, Bielsko-Biała

Igor Bokun Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wind Mobile S.A., Kraków.

Andrzej Chmielewski Prezes NOVA GROUP, Warszawa

Przemysław Janusz Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu
„Januszówka” Bielsko–Biała.

Przemysław Koperski radny Sejmiku Województwa Śląskiego, prawnik, ekspert rynku pracy
i funduszy europejskich, Bielsko-Biała.

Zbigniew Kowalski Prezes zarządzający K&P Consulting Wellness & Spa, fundator i założyciel Polskiej Akademii Gościnności, Kraków.

Mieczysław Kryjak Prezes Zarządu POLSPORT S.A., Bielsko-Biała.

Stefan Olech Twórca i kierownik Akademii Controllingu ODiTK, Kierownik Katedry Zarządzania Finansowego i Controllingu w WSMSGiP, Gdynia.

Jan Solich Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, Bielsko-Biała.

Stanisław Sordyl Właściciel Hotel & Spa Kocierz, Targanice.

Andrzej Szydłowski Właściciel Pracowni Projektowo-Wdrożeniowej SABUD, Bielsko – Biała.

Janusz Targosz Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu, Bielsko-Biała.

„ Społeczna odpowiedzialność biznesu – jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa – firma”

Pod tym hasłem Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza powołała Uczelnianą Radę Pracodawców.

Celem jej działania jest uruchomienie mechanizmów współpracy pomiędzy pracodawcami a władzami i pracownikami Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza, przy czym, jako pracodawców rozumie się wszelkie podmioty sektora gospodarczego, państwowego (samorząd terytorialny) oraz społecznego, zainteresowane systematyczną pomocą Uczelni w dostosowaniu i rozwoju usług edukacyjnych dla potrzeb rynku pracy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym Uczelnia może, na podstawie pisemnej umowy, podjąć działania, z wybranymi podmiotami gospodarczymi, na:

 • prowadzenie zajęć ze studentami, w szczególności praktycznych, przez pracowników podmiotów gospodarczych;
 • włączenie wybitnych praktyków do minimum kadrowego;
 • udział podmiotu gospodarczego w opracowaniu programu nauczania i efektów kształcenia;
 • sposób dofinansowania studiów przez podmiot gospodarczy;
 • sposób realizacji praktyk i staży;
 • stworzenie wspólnej oferty szkoleniowej przygotowywanej dla pracodawców i partnerów, dla ich indywidualnych potrzeb (dedykowana oferta);
 • ofertę konsultingową;
 • stworzenie oferty studiów podyplomowych;
 • korzystanie ze wzajemnej infrastruktury;
 • opracowanie bonifikat na usługę edukacyjną dla wskazanych pracowników;
 • o udział podmiotów w organizowaniu konferencji tematycznych;
 • o wzajemną promocję własnych usług;
 • o pisanie wspólnych projektów unijnych, mających na celu wzmocnienie
 • partnerstwa biznesu z Uczelnią.

Ponadto Uczelnia, w ścisłej współpracy z pracodawcami, a w szczególności z Radą Pracodawców, zmierzać będzie do upowszechnienia prestiżowego tytułu:

„Partner Innowacyjnych Działań Edukacyjnych

Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza”

Rada pracodawców

Rada Pracodawców skupia przyjaciół Uczelni wspierając jej działania oraz dążąc wspólnie z BWS im. J.Tyszkiewicza do bezpośredniego oddziaływania na kształt procesu dydaktycznego.

BWS20przyjaciele