Karta ERASMUS

Karta Erasmusa jest niezwykle ważnym dokumentem uprawniającym do uczestniczenia w Programie Erasmus. Jest to swego rodzaju licencja, którą nabywa uczelnia na prowadzenie Programu. Instytucje, posiadające Kartę Erasmusa, mogą zgłaszać wnioski o fundusze potrzebne do realizacji projektów wielostronnych związanych z Programem.
Od marca 2005 BWS im. J.Tyszkiewicza posiada Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter) i tym samym nasza Uczelnia jest uprawniona do wnioskowania o dofinansowanie działań związanych z wymianą studentów i kadry dydaktycznej. Natomiast od roku 2007 nasza Uczelniaposiada Rozszerzoną Kartę Erasmusa, która upoważnia, oprócz powyższych działań, do wnioskowania o dofinansowanie wyjazdów studentów na praktyki zagranicę do krajów UE.

Główne postanowienia zawarte w Karcie Erasmusa dotyczą realizacji i koordynowania wymiany międzyuczelnianej, jak również odnoszą się do przestrzegania uniwersalnej polityki wspólnotowej, związanej między innymi z:

  • równouprawnieniem kobiet i mężczyzn;
  • integrowaniem niepełnosprawnych studentów i nauczycieli akademickich;
  • wzmacnianiem społecznej i gospodarczej spójności;
  • zwalczaniem zjawisk ksenofobii i rasizmu.
kartka