Studenci Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza mogą ubiegać się świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

 • stypendium socjalnego – od pierwszego roku
 • stypendium  dla osób niepełnosprawnych – od pierwszego roku
 • zapomogi – od pierwszego roku
 • stypendium rektora– od drugiego roku

Naszym studentom – po spełnieniu określonych warunków przysługują:

 • Stypendium socjalne (dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej). Przyznawane są na semestr zimowy od października do lutego oraz na semestr  letni od marca do lipca.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych (dla osób posiadających niepełnosprawność, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).Przyznawane są na semestr zimowy od października do lutego oraz na semestr  letni od marca do lipca.
 • Stypendia rektora (dla osób, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym). Przyznawane są na rok akademicki.
 • Zapomogi ( dla osób, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej). Przyznawana jest nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Szczegółowych informacji na temat stypendiów rektora udziela Pani Anna Borkowska-Martyna, tel. 33/829-72-84, na temat pozostałych Pani Anna Wyrwa – tel. 33/829-72-86.

Regulamin udzielania świadczeń dla studentów znajdziecie TUTAJ

Wykaz niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku na stypendia socjalne TUTAJ 

Informacja o stypendium socjalnym, stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Termin składania dokumentów: od 28 lutego 2020r. do 14.03.2020r.

 1. Studenci, których sytuacja finansowa i rodzinna nie uległa zmianie w stosunku do składanego wniosku na semestr zimowy 2019/2020 zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przyznanie świadczenia pomocy materialnej na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 dotyczącego braku zmian w dochodach oraz składzie osobowym rodziny. W przypadku gdy dochód na osobę nie przekracza 528 zł- aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej.
 2. Studenci, których sytuacja finansowa i rodzinna uległa zmianie w stosunku do składanego wniosku na semestr zimowy 2019/2020 zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przyznanie świadczenia pomocy materialnej na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 wraz z  dokumentami potwierdzającymi  zmianę dochodu. W przypadku gdy dochód na osobę nie przekracza 528 zł –  aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej.
 3. Studenci, którzy nie pobierali stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów według załączników zamieszczonych na plany.tyszkiewicz.edu.pl
 4. Studenci, którzy posiadają orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów według załączników zamieszczonych na plany.tyszkiewicz.edu.pl