Studenci Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza mogą ubiegać się świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  • stypendium socjalnego – od pierwszego roku
  • stypendium  dla osób niepełnosprawnych – od pierwszego roku
  • zapomogi – od pierwszego roku
  • stypendium rektora– od drugiego roku

Naszym studentom – po spełnieniu określonych warunków przysługują:

  • Stypendium socjalne (dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej). Przyznawane są na semestr zimowy od października do lutego oraz na semestr  letni od marca do lipca.
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych (dla osób posiadających niepełnosprawność, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).Przyznawane są na semestr zimowy od października do lutego oraz na semestr  letni od marca do lipca.
  • Stypendia rektora (dla osób, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym). Przyznawane są na rok akademicki.
  • Zapomogi ( dla osób, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej). Przyznawana jest nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Szczegółowych informacji na temat stypendiów rektora udziela Pani Anna Borkowska-Martyna, tel. 33/829-72-84, na temat pozostałych Pani Anna Wyrwa – tel. 33/829-72-86.

Regulamin udzielania świadczeń dla studentów znajdziecie TUTAJ

Wykaz niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku na stypendia socjalne TUTAJ