Stypendium

Studenci BWS im. J.Tyszkiewicza mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendia socjalne przyznawane są przez komisję stypendialną na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są przez komisję stypendialną na wniosek studenta złożony wraz z orzeczeniem właściwego organu, potwierdzającym stopień jego niepełnosprawności.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są przez komisje stypendialną, zgodnie z trybem określonym odpowiednio w rozdziale 4 Regulaminu na wniosek studenta.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe.

Stypendia przyznawane przez komisję stypendialną Uczelni są wypłacane co miesiąc, przez okres semestru lub roku akademickiego, a stypendia ministra jednorazowo za dany rok akademicki.

TERMINY, DO KTÓRYCH NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI O STYPENDIA

Stypendium rektora  – wniosek składa się raz w roku, w semestrze zimowym do 30 października.

Stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone o dodatek mieszkaniowy, stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych – wniosek składa się dwa razy  w roku.

Zapomogi – wniosek składa  się  w  okresie od 1 października do 30 czerwca.