REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

BIELSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY im. J. TYSZKIEWICZA

W BIELSKU- BIAŁEJ

Rozdział 1.

Postanowienia wstępne

1. Biblioteka BWS im. J. Tyszkiewicza w Bielsku- Białej (zwana dalej Biblioteką) jest biblioteką szkoły wyższej i pełni jednocześnie funkcję ośrodka informacji naukowej.
2. Biblioteka działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz §35 Statutu Uczelni.
3. Ze zbiorów i urządzeń Biblioteki korzystać mogą:
a)   w pełnym zakresie pracownicy, studenci i słuchacze studiów podyplomowych Uczelni,
b)   studenci uczelni, które podpisały umowę o współpracy międzyuczelnianej
w ramach „Akademickiej Wspólnoty Bibliotecznej”  zawartą 22.12.2008 r.
c)   w ograniczonym zakresie (tylko na miejscu) absolwenci Uczelni oraz osoby nie będące pracownikami lub studentami Uczelni.
4. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie pozycji księgozbioru osobom określonym w pkt 3 c) na warunkach indywidualnie określonych przez Rektora.
5. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest możliwe po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej lub legitymacji elektronicznej wydanej przez Uczelnię, zgodnie z zarządzeniem Rektora.
6. Karta biblioteczna nie może być odstępowana innym osobom, a w przypadku jej zagubienia należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pracownika Biblioteki.
7. Studenci otrzymują wypożyczone książki na podstawie okazanej aktualnej karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej.
8. Obowiązkiem korzystających ze zbiorów i urządzeń Biblioteki jest ich poszanowanie.

Rozdział 2.

Ogólne zasady korzystania z księgozbioru

1. Biblioteka składa się z dwóch integralnych części: czytelni i wypożyczalni.
2. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny, czasopisma oraz zbiory specjalne z wolnym dostępem do półek.
3. Księgozbiór podręczny udostępnia się na miejscu w czytelni lub poza czytelnię na czas zamknięcia Biblioteki. Termin oddania książki wyznacza dyżurny bibliotekarz.
4. Wydzielony księgozbiór do nauki języków obcych udostępnia się wszystkim zainteresowanym na miejscu, a jedynie lektorom Uczelni poza czytelnię.
5. Znajdujące się w czytelni czasopisma, wydawnictwa ciągłe i zbiory specjalne udostępnia się na miejscu, a za zgodą pracownika biblioteki mogą one zostać wypożyczone maksymalnie na okres 3 dni.
6. Osoba korzystająca ze zbiorów Biblioteki na miejscu  jest zobowiązana do zwrotu pozycji księgozbioru  dyżurnemu bibliotekarzowi.
7. Jako zasadę przyjęto, że liczba książek wypożyczonych przez jednego czytelnika nie może, bez zgody bibliotekarza, przekroczyć 4 tytułów.
8. Zbiory specjalne udostępnia się tylko na warunkach uzgodnionych z bibliotekarzem.
9. Księgozbiór z wypożyczalni, nie wchodzący w skład księgozbioru podręcznego, wypożycza się na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może wyznaczyć krótszy okres wypożyczenia.
10. Studentom uczelni, które zawarły umowę o współpracy międzyuczelnianej wypożycza się 2 książki na okres 2 tygodni.
11. W październiku i w pierwszym miesiącu semestru letniego w wypożyczalni obsługiwani są wyłącznie studenci BWS im. J. Tyszkiewicza.
12. Studenci pierwszego roku studiów na kierunku Zarządzanie otrzymują
w pierwszym roku akademickim pakiet literatury fachowej, na zasadach określonych przez Rektora.
13. Wszyscy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych woluminów w wyznaczonym terminie, tj. przed rozpoczęciem wakacji letnich. W razie uzasadnionej potrzeby można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji.
14. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną dla tytułów niedostępnych     w  zbiorach bibliotek Bielska-Białej. Korzystanie z dokumentów sprowadzonych z innych bibliotek możliwe jest tylko na miejscu w  czytelni.

Rozdział 3.

Ogólne zasady korzystania ze sprzętu komputerowego

1. W wydzielonej części czytelni znajdują się stanowiska komputerowe, z  których  korzystać mogą nauczyciele akademiccy, studenci i słuchacze studiów podyplomowych Uczelni.
2. Komputery służą do przeglądu baz własnych Biblioteki, korzystania z Internetu           w celach dydaktycznych oraz do pisania prac semestralnych, kontrolnych,  dyplomowych i innych. Jednak wydruk prac jest możliwy w ograniczonym zakresie, określonym przez pracownika Biblioteki zgodnie z zaleceniami Rektora. Korzystający z drukarek zobowiązani są do posiadania własnego papieru.
3. Jako zasadę przyjęto, że przy jednym stanowisku komputerowym znajduje się jedna osoba. Za zgodą pracownika Biblioteki dopuszcza się pracę maksymalnie dwóch osób przy jednym stanowisku komputerowym.
4. W przypadku znacznego obciążenia stanowisk komputerowych pracownik Biblioteki  ma prawo określić limit czasowy pracy na danym stanowisku .
5. W przypadku stwierdzenia świadomego, niewłaściwego korzystania ze sprzętu komputerowego fakt ten jest rejestrowany i w przyszłości może ograniczyć dostęp do zasobów bibliotecznych.  O zakresie ograniczenia decyduje dyrektor Biblioteki w  porozumieniu z dyrektorem Centrum Informatycznego.

Rozdział 4

Przepisy porządkowe

1. Korzystający za zbiorów Biblioteki pozostawiają w szatni odzież wierzchnią, teczki, torby, parasole itp.
2. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy, czystości i porządku.
3. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz jedzenia, picia i palenia.
4. Liczbę osób korzystających z czytelni limituje liczba stanowisk czytelniczych.
5. Korzystanie na miejscu ze zbiorów lub sprzętu Biblioteki jest możliwe po dokonaniu wpisu w księdze obecności.

Rozdział 5.

Sankcje karne

1. Nieprzestrzeganie zasad korzystania z Biblioteki w zakresie:
a)    nieprzestrzegania Regulaminu Biblioteki,
b)    niewłaściwego zachowania się,
c)    uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży materiałów bibliotecznych, urządzeń
i wyposażenia Biblioteki
stanowi podstawę zastosowania niżej podanych sankcji.
2. Za nie oddane w terminie materiały Biblioteka obciąża opłatą w wysokości 0,7 gr.
za każdy dzień zwłoki. Obciążenie zostaje zaksięgowane w kwesturze na podstawie wniosku dyrektora Biblioteki.
3. W przypadku niewłaściwego zachowania się osoby korzystającej ze zbiorów pracownik Biblioteki ma prawo:
a)    wyprosić daną osobę z pomieszczeń Biblioteki,
b)    zawiesić daną osobę w prawach użytkownika Biblioteki.
4. W razie zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia książki lub czasopisma, czytelnik zobowiązany jest zwrócić inny egzemplarz tej samej książki lub czasopisma.
5. W przypadku niemożliwości zwrotu pozycji określonych w  pkt. 4, czytelnik zobowiązany jest odkupić pozycję wskazaną przez pracownika Biblioteki lub dokonać wpłaty antykwarycznej wartości zagubionej pozycji określonej przez dyrektora Biblioteki.
6. Użytkownik ponosi w całości koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych bądź zniszczonych urządzeń i wyposażenia.
7. Kradzież materiałów bibliotecznych, urządzeń i wyposażenia Biblioteki powoduje bezterminowy zakaz korzystania z wszelkich usług Biblioteki i  powiadomienie Władz Uczelni w celu podjęcia ewentualnego postępowania dyscyplinarnego.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

1. Przed otrzymaniem dyplomu ukończenia Uczelni studenci muszą uzyskać wpis w karcie obiegowej studenta, stwierdzający uregulowanie wszelkich zaległych zobowiązań wobec Biblioteki BWS oraz uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek partnerskich, których adnotacje widnieją w indeksie.
2. Użytkowników Biblioteki obowiązuje znajomość i stosowanie się do niniejszego Regulaminu.
3. Rozstrzyganie spraw dotyczących korzystania z Biblioteki a nie objętych niniejszym Regulaminem oraz spraw spornych, należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.
4. Od decyzji dyrektora Biblioteki przysługuje odwołanie do Dziekana Uczelni.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Bielsko-Biała, dn. 1 luty 2011r.

Dyrektor Biblioteki                            Rektor BWS