Informacja dla obcokrajowców składających dokumenty na studia

Dokumenty wymagane przez Uczelnię w 1 etapie rekrutacji:
1. Dokument poświadczający tożsamość – dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu).
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpowiednik polskiej matury) – tłumaczenie uwierzytelnione na język polski.
3. 1 kolorowe zdjęcie w formie papierowej o wymiarach 45 x 35 mm.
4. Zdjęcie w wersji elektronicznej – o wymiarach 20 x 25 mm i rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie należy wysłać na adres mailowy anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl
5. Dowód wniesienia opłat: wpisowej, rejestracyjnej (wpłaty wyłącznie na konto Uczelni: ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko-Biała 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615), tytuł przelewu: imię i nazwisko, specjalność, rodzaj opłaty: wpisowe, opłata rejestracyjna lub wyprawka. Wszystkich wpłat można dokonać jednym przelewem.
6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (dotyczy kierunku Kosmetologia) – tłumaczenie uwierzytelnione na język polski.
7. Badania sanitarno-epidemiologiczne (dotyczy kierunku Kosmetologia) – tłumaczenie uwierzytelnione na język polski.
8. Rejestracja i wypełnienie kwestionariusza on-line dla kandydatów/-ek na studia dostępnego na stronie: http://rekrutacja.tyszkiewicz.edu.pl/

Dokumenty wymagane przez Uczelnię w 2 etapie rekrutacji, po otrzymaniu decyzji
o przyjęciu a przed podpisaniem umowy:
1. Wiza – tłumaczenie uwierzytelnione na język polski.
2. Karta pobytu stałego.
3. Karta Polaka – jeśli kandydat/-ka posiada.
4. Polisa ubezpieczeniowa NNW lub europejska karta ubezpieczeniowa. Jeśli kandydat/-ka nie posiada – oświadczenie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu zdrowia (NFZ) zaraz po rozpoczęciu roku akademickiego.
Jeżeli kandydat/-ka nie ma wizy Uczelnia wystawia zaświadczenie, że kandydat złożył komplet dokumentów i stara się o przyjęcie na studia. Na indywidualną prośbę kandydata/-ki Uczelnia może wystawić zaproszenie do wskazanego przez kandydata/-kę konsulatu.