Informacja dla obcokrajowców składających dokumenty na studia

Dokumenty wymagane przez Uczelnię w pierwszym etapie rekrutacji:

 1. Dokument poświadczający tożsamość – paszport (oryginał do wglądu).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpowiednik polskiej matury) – tłumaczenie uwierzytelnione na język polski.
 3. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego.
 4. Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego zobowiązany jest do przystąpienia do testu językowego organizowanego przez BWS im. J.Tyszkiewicza.
 5. Dowód wniesienia opłat: wpisowej, rejestracyjnej (wpłaty wyłącznie na konto Uczelni: ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko-Biała 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615), tytuł przelewu: imię i nazwisko, kierunek, specjalność, rodzaj opłaty: wpisowe, opłata rejestracyjna lub wyprawka. Wszystkich wpłat można dokonać jednym przelewem.
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (dotyczy kierunku Kosmetologia) – tłumaczenie uwierzytelnione na język polski.
 7. Badania sanitarno-epidemiologiczne (dotyczy kierunku Kosmetologia) – tłumaczenie uwierzytelnione na język polski.
 8. Rejestracja i wypełnienie kwestionariusza on-line dla kandydatów/-ek na studia dostępnego na stronie: http://rekrutacja.tyszkiewicz.edu.pl

Dokumenty wymagane przez Uczelnię w drugim etapie rekrutacji, po otrzymaniu informacji
o przyjęciu na studia:

 1. Wiza – tłumaczenie uwierzytelnione na język polski.
 2.  Karta pobytu stałego.
 3. Karta Polaka – jeśli kandydat/-ka posiada
 4. 1 kolorowe zdjęcie w formie papierowej o wymiarach 45 x 35 mm.
 5. Zdjęcie w wersji elektronicznej – o wymiarach 20 x 25 mm i rozdzielczości 300 dpi, format jpg. Zdjęcie należy wysłać na adres mailowy anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl
 6. Polisa ubezpieczeniowa NNW lub europejska karta ubezpieczeniowa. Jeśli kandydat/-ka nie posiada – oświadczenie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) zaraz po rozpoczęciu roku akademickiego.

Jeżeli kandydat/-ka nie ma wizy Uczelnia wystawia zaświadczenie, że kandydat złożył komplet dokumentów i stara się o przyjęcie na studia. Na indywidualną prośbę kandydata/-ki Uczelnia może wystawić zaproszenie do wskazanego przez kandydata/-kę konsulatu.

http://tyszkiewicz.edu.pl/pl/rekrutacja-dla-obcokrajowcow/