Polityka jakości

Priorytetowym celem jakościowym Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza jest spełnianie potrzeb i oczekiwań Studentów w zakresie usług edukacyjnych na studiach I stopnia poprzez oferowanie im wysokiej jakości kształcenia i przygotowanie ich do wykonywania konkretnych zawodów na rynku pracy.”

Fragment Polityki Jakości Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

Uczelnia podejmuje wiele działań w kierunku stałego podwyższania poziomu jakości kształcenia, aby w efekcie osiągać założony cel jakim jest zadowolenie i sukces zawodowy Studentów. Wynikiem tych prac są wdrożone do realizacji dokumenty, które określają zasady rozwoju jakości kształcenia w BWS im. J. Tyszkiewicza, takie jak:

Polityka Jakości Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza
Zoptymalizowany Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza
Księga Jakości Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

Informujemy, że w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza z dniem 1.10.2014 zmieniła się struktura organizacyjna. BWS stała się uczelnią bezwydziałową.

schemat organizacyjny 2

 

Założyciel i Prorektor: Ewa Madoń

Założyciel nadaje uczelni statut oraz zarządza majątkiem uczelni.

Prorektor kieruje procesem dydaktycznym w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza od 1 .10.2014 . Podejmuje decyzje, między innymi w :

ustalaniu zasad pobierania i wysokości opłat za proces kształcenia, zwalnianiu częściowym lub całościowym studentów z opłat za proces dydaktyczny. Zawiera, rozwiązuje
i zmienia umowy z pracownikami uczelni. Rozpatruje indywidualne trudne sprawy studentów i w tym celu uruchomił adres e-mailowy: pomoc@tyszkiewicz.edu.pl

Rektor: dr Jerzy Chrystowski

Rektor – kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz oraz dba o jej właściwy wizerunek. Rektor jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia: dr Anita Labus

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia odpowiada za sprawowanie ogólnego nadzoru nad jakością kształcenia. Przygotowuje i nadzoruje prace zespołów nadzorujących dydaktykę, hospitujących zajęcia dydaktyczne, oraz przeprowadzających proces ewaluacji zajęć dydaktycznych.