rektor resize

Rektor dr Jerzy Chrystowski 

Rektor – kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz oraz dba o jej właściwy wizerunek. Rektor jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni.

prorektor resize

Założyciel i Prorektor Ewa Madoń 

Założyciel nadaje uczelni statut oraz zarządza majątkiem uczelni.Prorektor kieruje procesem dydaktycznym w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza od 1 .10.2014 . Podejmuje decyzje, między innymi w : ustalaniu zasad pobierania i wysokości opłat za proces kształcenia, zwalnianiu częściowym lub całościowym studentów z opłat za proces dydaktyczny. Zawiera, rozwiązuje i zmienia umowy z pracownikami uczelni. Rozpatruje indywidualne trudne sprawy studentów i w tym celu uruchomił adres e-mailowy:  pomoc@tyszkiewicz.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr Joanna Łodziana-Grabowska

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia odpowiada za sprawowanie ogólnego nadzoru nad jakością kształcenia. Przygotowuje i nadzoruje prace zespołów nadzorujących dydaktykę, hospitujących zajęcia dydaktyczne, oraz przeprowadzających proces ewaluacji zajęć dydaktycznych.

swaltek resize

Przewodniczący Komisji Programowej na kierunku Architektura Wnętrz

  • prof. dr hab. sztuki Jerzy Swałtek

SONY DSC

Przewodniczący Komisji Programowej na kierunku Kosmetologia

  • dr hab. n. med. Jerzy Stojko, prof. BWS