Rektor dr Jerzy Chrystowski 

Rektor – kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz oraz dba o jej właściwy wizerunek. Rektor jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni.

rektor[at]tyszkiewicz.edu.pl

Założyciel i Prorektor Ewa Madoń 

Założyciel nadaje uczelni statut oraz zarządza majątkiem uczelni. Prorektor kieruje procesem dydaktycznym w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza. Podejmuje decyzje, między innymi w: ustalaniu zasad pobierania i wysokości opłat za proces kształcenia, zwalnianiu częściowym lub całościowym studentów z opłat za proces dydaktyczny. Zawiera, rozwiązuje i zmienia umowy z pracownikami uczelni. Rozpatruje indywidualne trudne sprawy studentów i w tym celu uruchomił adres e-mailowy: prorektor[at]tyszkiewicz.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia – dr Joanna Łodziana

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia odpowiada za sprawowanie ogólnego nadzoru nad jakością kształcenia oraz współpracuje  z przewodniczącymi komisji programowych.

Do jego kompetencji należą m.in.: podejmowanie doraźnych działań mających na celu usprawnienie realizacji procesu dydaktycznego, kierowanie procesem ewaluacji zajęć w uczelni, opracowanie rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych  związanych z przygotowaniem kryteriów oceniania studentów, bilansowania nakładu pracy studenta i poprawnego określania efektów kształcenia, a także podejmowanie działań na rzecz wsparcia studenta w zakresie rozwiązywania problemów odnośnie do poprawy jakości procesu dydaktycznego.