Ewolucja nazwy

Bielska Akademia Biznesu -> Bielska Wyższa Szkoła Biznesu -> Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza -> Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Dzieje Uczelni w obiektywie

1991 – 1999

1991 powstaje Fundacja Bielski College Gospodarki Rynkowej, która rozpoczyna działalność edukacyjną w ramach Bielskiej Akademii Biznesu.
1992 Pani Ewa Madoń rozpoczyna zarządzanie Fundacją Bielski College Gospodarki Rynkowej. Powstaje pomaturalna Szkoła Menedżerów Biura. Zostaje nawiązana współpraca z American Peace Corps, World Teach, Konsulatem Amerykańskim w Krakowie.
1993 Bielska Akademia Biznesu zostaje przekształcona w wyższą szkołę zawodową o kierunku Zarządzanie oraz przyjmuje nazwę:Bielska Wyższa Szkoła Biznesu. Fundacja rozszerza współpracę międzynarodową o dalsze organizacje jak: United Nations Development Program (Umbrella Project), International Executive Service Corps, Oregon State University, USAID(Washington D.C.), Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (Łódź), SEM Forum (Warszawa), The Warsaw Journalism Center, która umożliwia realizację procesu dydaktycznego przez amerykańską kadrę naukową i praktyków życia gospodarczego.
1994 Fundacja BCGR wspólnie z Georgetown University – Center for Intercultural Education and Development rozpoczyna realizację dwuletniego programu stypendialnego na kształcenie polskich przedsiębiorców i działaczy społecznych w zakresie międzynarodowej kultury i nauki języka angielskiego. Wyróżnienie Fundacji BCGR za dotychczasową działalność przez ówczesnego Ambasadora Amerykańskiego Pana Nicholasa Reya.
1995 powstaje Doradcza Rada Biznesu tworząca forum dla szczerych dyskusji na temat działań strategicznych szkoły. Uruchomienie przez Fundację BCGR pod patronatem Polskiego Radia w Katowicach i we współpracy z przedstawicielami regionalnej prasy, International Executive Service’ Corps, The National Forum Foundation, The Warsaw Journalism Center, nowego przedsięwzięcia o nazwie: „Szkoła Mediów”.
1996 Połączenie Prywatnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Bielską Wyższą Szkołą Biznesu i powstania 9 lipca Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza. Uczelnia ta kształci na dwóch kierunkach: Informatyka oraz Zarządzanie. Fundacja BCGR przekazuje swój dotychczasowy dorobek nowo powstałej Uczelni.

Powołanie pierwszego Rektora – rektorem zostaje Prezes Fundacji Pani Ewa Madoń.

Pozyskanie przez Uczelnię nowej kadry informatycznej z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dla rozwoju i realizacji programu na kierunku Informatyka. W roku akademickim 1996/1997 Uczelnia na okres jednego roku uzyskuje członkostwo w Konsorcjum Uczelni Amerykańskich „MUCIA Global Education Group” utworzonym przez 10 prestiżowych amerykańskich uczelni, co daje możliwość zaoferowania polskim menedżerom programu w zakresie „Międzynarodowego Biznesu”. Uruchomienie nowej specjalizacji: Zarządzanie i Media”. Otwarcie nowych specjalizacji na kierunku Informatyka: Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Informatyka w Zarządzaniu.

1997 Powstaje pierwsza witryna wirtualna uczelni. Równolegle BWSBiI podejmuje prace na rzecz środowiska regionalnego poprzez zorganizowanie dużej imprezy kulturalnej na Podbeskidziu pn. „Spotkania z reklamą”.
1998 Uzyskanie przez Uczelnię akredytacji „Znaku Jakości” dla programu licencjackiego na kierunku „Zarządzanie” (do 1 października 2006 Zarządzanie i Marketing), przyznawaną przez SEM Forum – członka europejskiej instytucji akredytacyjnej „Europen Quality Link”. Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie i Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu na wymianę studentów oraz drożności na studia magisterskie. Zawarcie umowy z Kensington College of Business w Londynie i Dawid Game College Group mającej na celu przygotowanie do międzynarodowej wymiany studentów i wykładowców oraz realizację praktyk zawodowych w firmach na terenie Londynu i Dublina. Powstanie Stowarzyszenia Absolwentów, oraz przekształcenie Doradczej Rady Biznesu w Radę Powierniczą skupiającą znane osobistości świata polityki i gospodarki. Uruchomienie nowej specjalności „Inżynieria oprogramowania” na kierunku Informatyka.
1999 podpisanie umowy z 4 niepaństwowymi uczelniami: Wyższą Szkołą Biznesu, National-Louis University, Wyższą Szkołą Biznesu w Tarnowie, Wyższą Szkołą Sztuki Stosowanej w Poznaniu, o współpracy umożliwiającej wymianę doświadczeń, kadry i studentów. Celem umowy jest także utworzenie wspólnej polityki edukacyjnej na rzecz jakości kształcenia. Uzyskanie akredytacji International Education Society dla programów oferowanych w trybie stacjonarnych i International Association of Bookkeepers w zakresie uwiarygodnienia Uczelni jako instytucji przygotowanej do prowadzenia międzynarodowej edukacji.  Uzyskanie grantu w ramach programu Leonardo da Vinci na wprowadzenie na Uczelni ECTS (europejskiego systemu transferu kredytów).

2000 – 2005

2000 Uzyskanie przez Uczelnię grantu z KBN na zorganizowanie w Bielsku-Białej imprezy naukowej pn. „Festiwal Nauki” prezentującej osiągnięcia naukowe i dydaktyczne placówek oświatowych, kulturalnych i szkolnictwa wyższego naszego regionu. Uzyskanie członkostwa Business Centre Club. Zdobycie grantu z programu Leonardo da Vinci na sfinansowanie staży zagranicznych studentów. Nawiązanie kontaktów z Uniwersytetem Walijskim, których celem ma być uzyskanie brytyjskiej akredytacji dla programów oferowanych przez uczelnię. The International Education Society podejmuje decyzję o wydawaniu studentom studiów stacjonarnych międzynarodowego dyplomu IES.
2001 Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej „Forum” ponownie akredytuje program na kierunku Zarządzanie (do 1 października 2006 Zarządzanie i Marketing)., co oznacza utrzymanie znaku jakości dla tego programu z roku 1998. Podpisanie umowy z Cisco Networking Academy, firmą Microsoft i Novell, co umożliwia zdobywanie przez studentów nowych umiejętności praktycznych potwierdzonych stosownymi międzynarodowymi certyfikatami.
2002 Uczelnia obchodzi dziesięciolecie swojej działalności edukacyjnej. Uniwersytet Walijski waliduje, czyli uznaje nasze programy. Uczelnia uzyskuje uprawnienia do wydawania dyplomów brytyjskich z tytułami Bachelor of Arts (Honours) na Zarządzaniu i Marketingu, Bachelor of Science (Honours) na Informatyce oraz Master of Artsanimacji komputerowej na dwuletnim programie studiów podyplomowych. Współpraca z Uniwersytetem Walijskim realizowana jest w latach 2002 – 2005. Ostatnie brytyjskie dyplomy studenci otrzymują w 2006 roku. Organizacja międzynarodowej konferencji Diagrammatics and Design.  Przyznanie przez International Education Society wyższego stopnia jakości A, co oznacza, że Uczelnia została uznana za instytucję o znaczeniu międzynarodowym. Organizacja międzynarodowej konferencji: Genetic Algorithms Workshops.
2003 Inauguracja dwuletniego programu studiów podyplomowych w zakresie animacji komputerowej, z możliwością uzyskania dyplomu Master of Arts in Computer Animation Uniwersytetu Walijskiego.
Odznaczenie Uczelni „Medalem Europejskim” przyznawanym przez Urząd Integracji Europejskiej i Business Centre Club oraz„Złotą Odznaką” Regionalnego Śląskiego Klubu Biznesu za ścisłą i owocną współpracę przy organizowaniu konferencji tematycznych dla firm regionalnych, oraz promocję etycznych zachowań w środowisku lokalnych przedsiębiorców.
2004 Otrzymanie Pozytywnej Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej na obu kierunkach studiów. Konsekwentna realizacja i zacieśnianie współpracy z Uniwersytetem Walijskim w zakresie transferu wiedzy, umiejętności i doświadczeń pomiędzy polskimi i brytyjskimi pracownikami akademickimi. Wyjazd pierwszej grupy wykładowców na 3 tygodniową wizytę studyjną do NEWI – College`u wchodzącego w skład Uniwersytetu Walijskiego.
2005 Uczelnia rozszerza ofertę specjalności na kierunku Zarządzanie (do 1 października 2006 Zarządzanie i Marketing)  oraz międzynarodowych studiów podyplomowych. Otrzymuje nowe granty z programu Leonardo da Vinci na organizację międzynarodowych staży studenckich.

2006 – 2010

2006 Uczelnia uzyskuje zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie nowego kierunku studiów w zakresie Architektura Krajobrazu przy współpracy z Zespołem Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca w Bielsku – Białej.
2007 Uczelnia uzyskuje akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „FORUM” oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla programu kierunku Informatyka. Jest to rok jubileuszowy – Uczelnia obchodzi XV rocznicę powstania. W roku tym zostaje zmieniona nazwa szkoły na Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza z powodu coraz bogatszej oferty edukacyjnej i otwierania nowych kierunków.
2008 Przeniesienie siedziby Uczelni do zakupionego budynku na ulicy Nadbrzeżnej 12. Uczelnia uzyskuje zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie nowego kierunku studiów w zakresie Architektura Wnętrz.

Pozyskanie środków unijnych w ramach konkursu POKL/2.1.1/2008 na realizację projektu studiów podyplomowyh pod nazwą„Rozwoj kompetencji zarządczych i informatycznych kadr branży turystycznej” przy współpracy z Polską Akademią Gościnności.

Pozyskanie kolejnych środków unijnych w ramach konkursu 2/POKL/4.1.1/2008 na realizację 3-letniego projektu pod nazwą„Podbeszkidzka Strefa Edukacji: Rozwój potencjału dydaktycznego i doskonalenie procesu kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza. „

2009 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek Rektora Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza nadaje Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza  z siedzibą w Bielsku – Białej uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia.

Otrzymanie Pozytywnej Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie.

2010 Pozyskanie kolejnych środków unijnych w ramach konkursu 2/POKL/4.1.1/2010 na realizację 4-letniego projektu pod nazwą„Kształcimy praktyków”. We wrześniu nastąpuje przekazanie władzy rektorskiej z rąk ustępującego Rektora JM Ewy Madoń w ręce wstępującego na ten urząd rektorski Rektora JM Jerzego Chrystowskiego.  Powołanie urzędu kanclerskiego w osobie Pani Ewy Madoń.

2011 – obecnie

2011 Otrzymanie Pozytywnej Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Informatyka i Architektura Krajobrazu.
2012 Uczelnia obchodzi XX – lecie swojej działalności.

Uczelnia otrzymuje zgodę na otwarcie Akademickiego Liceum Dwujęzycznego oraz Akademickiego Gimnazjum Dwujęzycznego. Obie szkoły rozpoczną swoją działalność z dniem 01 września 2013 roku.

Pozyskanie kolejnych środków unijnych w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1/2011 na realizację 2-letniego projektu pod nazwą Podbeskidzka Strefa Edukacji – doskonalenie zarządzania jakością w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza.

Zgodnie z Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję założyciela Uczelni obejmuje Pani Krystyna Tyszkiewicz.

Zajęcie 5 miejsca za napisanie najlepszego programu nauczania na kierunku Kosmetologia w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jako nagrodę, Uczelnia otrzymuje milion złotych.

2013 Zgodnie z Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję założyciela Uczelni obejmuje Pani Ewa Madoń.

Tytuł Honorowego Założyciela BWS im. J. Tyszkiewicza zostaje nadany Pani Krystynie Tyszkiewicz – wdowie po po Józefie Tyszkiewiczu – patronie naszej Uczelni.

Delegacja do USA: W ramach projektu unijnego” „Podbeskidzka Strefa Edukacji – doskonalenie zarządzania jakością w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza”.

Podjęcie przez naszą Uczelnię współpracy z uczelniami amerykańskimi: m.in. wizytę w – Computer Science Institute; Weinberg College of Arts & Sciences Northwestern University, The New Age Spa Institute.

Inauguracja Roku Szkolnego Akademickiego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego przy BWS im. J. Tyszkiewicza.

2014 Wprowadzenie nowej metody kształcenia na kierunku Kosmetologia opartej o modele zewnętrzne.
Pozyskanie środków unijnych: Projekt ”Kreujemy kompetencje dla praktyki – rozwój potencjału dydaktycznego BWS we współpracy z pracodawcami”Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Czas realizacji: 01.02.2014 – 30.06.2015 r.
2015 Utworzenie Instytutu Szkoleniowego Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza.

Realizacja kursów i szkoleń.

Rozpoczęcie nauki w studium przez słuchaczki-Technik Usług Kosmetycznych.

2016 Utworzenie specjalności Trener zdrowego stylu życia na kierunku Kosmetologia.

Utworzenie pracowni Grafiki komputerowej na kierunku Architektura Wnętrz.

2017 Uczelnia obchodzi 25 – lecie swojego istnienia
2018 Poszerzenie kontaktów zagranicznych uczelni o kolejne kraje: Grecję i Litwę.

Realizacja, we współpracy z firmami z Podbeskidzia, konkursów dla studentów Architektury Wnętrz. 

Uruchomienie studiów stacjonarnych na kierunku Architektura Wnętrz. 

Organizacja, pod patronatem Posłanki na Sejm RP – Mirosławy Nykiel – Kongresu Kobiet Podbeskidzia.