KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE: Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży

Do kogo skierowane są studia?

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe DORADZTWO ZAWODOWE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY skierowane są do osób zainteresowanych pracą doradcy zawodowego, a w szczególności:

 • absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich, planujących uzyskać kwalifikacje do wykonywania zadań doradcy zawodowego,
 • nauczycieli różnych przedmiotów pragnących zdobyć drugi zawód – zawód doradcy zawodowego,
 • psychologów i pedagogów, bibliotekarzy oraz specjalistów różnych specjalności zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • pracowników instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych realizujących projekty aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do profesjonalnego świadczenia poradnictwa zawodowego dla uczniów planujących karierę w szkołach wszystkich typów i poziomów kształcenia.

OPIS STUDIÓW i PROGRAMU

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Program przewiduje uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach seminariach oraz zajęciach praktycznych, co pozwala na zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie:

 • teoretycznych podstaw pomocy i wsparcia klienta w procesie budowania satysfakcjonującej ścieżki kariery,
 • kompetencji miękkich i umiejętności psychologicznych (diagnoza, komunikacja, budowanie relacji z osobą radzącą się) pozwalających na efektywne prowadzenie procesu poradniczego i profesjonalne wsparcie w zakresie planowania kariery, orientacji zawodowej czy doradztwa w wyborach zawodowych w życiu dorosłym,
 • praktycznych umiejętności prowadzenia badań oraz analizy losów zawodowych absolwentów”,
 • praktycznych umiejętności zastosowania metod ewaluacyjnych w doradztwie zawodowym,
 • kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań zawodowych z użyciem komputera,
 • umiejętności pozyskiwania danych statystycznych do celów analitycznych i tworzenia samodzielnych opracowań.
PROGRAM

Obejmuje wybraną problematykę:

 • z psychologii, pedagogiki, socjologii, ekonomii pracy, prakseologii oraz prawa oświatowego i prawa pracy,
 • z zakresu: teorii doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa, metodyki pracy w doradztwie indywidualnym i grupowym, diagnostyki w doradztwie zawodowym,
 • podstaw prawnych i etycznych doradztwa zawodowego, informacji zawodowej, psychologii w pracy doradcy zawodowego, technologii informacyjnych wspierających pracę doradcy zawodowego, rynku pracy.
 • praktyki zawodowej w wybranych przez słuchacza instytucjach oświatowych lub rynku pracy.

Uczestnikom studiów udostępniony zostanie ,,DIAPREZAMUS” – Pakiet diagnostyczno-metodyczny wspomagający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży, którego współautorką jest dr hab. Elżbieta Turska.

ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia trwają 3 semestry tj. 394 godziny zajęć, w tym: 304 godzin dydaktycznych, 60 godzin obowiązkowych bezpłatnych praktyk, 30 godzin seminarium dyplomowego.

Są organizowane w systemie niestacjonarnym, zgodnie z zasadami:

 • dwa zjazdy w miesiącu,
 • zjazdy odbywają się w soboty i niedziele,
 • podczas zjazdu odbywa się średnio po 8 godzin zajęć dydaktycznych dziennie (1 godzina dydaktyczna = 45 minut),
 • okres realizacji studiów – październik 2017 rok – grudzień 2018 rok,
 • warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów programowych w czasie studiów, obecność na zajęciach (70% zaplanowanych godzin), złożenie pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Bielskiej Wyższej Szkole J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej.

REKRUTACJA

 • terminy zgłoszeń – od 1. 07. 2017 r. do 15.10.2017 r.
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i uregulowania opłaty rekrutacyjnej
 • liczba miejsc – 20 osób na 1 grupę

➡️ KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego ➡️ POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe może być przesłany w formie pdf na adres: umarcinkowska@tyszkiewicz.edu.pl

➡️ KROK 2 – Dołączenie  dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika BWS im. J. Tyszkiewicza ,
 • 1. zdjęcia legitymacyjnego,
 • potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (200 zł).

➡️ KROK 3 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów. Sposób składania dokumentów:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni – pokój 109 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: BWS im. J. Tyszkiewicza, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Nadbrzeżna 12  z dopiskiem: ,,studia podyplomowe”.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące organizacji studiów (plan zajęć, miejsce realizacji).

OPŁATY

Opłata za każdy semestr studiów
4 raty x 370,00 zł 1480,00 zł w semestrze
2 raty x 715 ,00 zł 1430,00 zł w semestrze
1 rata 1380,00 zł w semestrze
Opłata rekrutacyjna 200,00 zł

Pracownicy, absolwenci oraz studenci BWS im. J. Tyszkiewicza posiadających wyższe wykształcenie oraz osoby, które złożą   dokumenty do 21 lipca br. są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:

BWS im. J. Tyszkiewicza

17 1050 1070 1000 0001 0294 5615

[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Dział Studiów Podyplomowych BWS im. J. Tyszkiewicza

Prorektor Ewa Madoń

Tel. 501 721 908

e-mail: prorektor@tyszkiewicz.edu.pl

 

 

Opiekun merytoryczny:

dr Elżbieta Pasierbek

Tel. 603 937 487

e-mail: ela.pasierbek@wp.pl

 

 

Koordynator studiów podyplomowych:

dr Urszula Marcinkowska

Tel. 512 122 318

e-mail:umarcinkowska@tyszkiewicz.edu.pl

 

 

KADRA NAUKOWA

Kadrę wykładowców stanowią naukowcy i praktycy, specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w pracy w charakterze doradcy zawodowego, między innymi:

➡️ prof. zw. dr hab. Dorota Kotlorz jest ekonomistką, wieloletnim wykładowcą i Kierownikiem Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada 10 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w Katedrze Rynku Pracy. Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki współczesnego rynku pracy. Jest autorką wielu publikacji książkowych i artykułów naukowych.

➡️ dr hab. Elżbieta Turska jest psychologiem, adiunktem na Uniwersytecie Śląskim w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji. Zainteresowania naukowe obejmują zmiany w obszarze pracy i kariery zawodowej, problemy osób pozostających bez pracy. Autorka wielu artykułów naukowych.

➡️ dr Anna Górka jest doktorem nauk humanistycznych na Wydziale Filozoficznym, Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychologiem, etnografem, doradcą zawodowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów, szkoleń oraz indywidualnego i grupowego poradnictwa.

➡️ dr Krystyna Lelińska jest specjalistką zawodoznawstwa i rynku pracy. Jako członkini  zespołu ekspertów Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od wielu lat identyfikuje i opisuje nowe zawody pojawiające się na rynku pracy.

➡️ dr Urszula Marcinkowska doktor nauk humanistycznych, socjolog-praktyk, trener. Od 2004 r. pracuje w edukacji dorosłych (uczelnie, szkoła policealna, kształcenie podyplomowe). Przeprowadziła kilkadziesiąt badań naukowych, zakończonych publikacjami, zarówno w polskich, jak i zagranicznych czasopismach naukowych. Aktualnie związana z  Bielską Wyższą Szkołą im. J. Tyszkiewicza.

➡️ dr Elżbieta Pasierbek jest doktorem nauk ekonomicznych, doradcą zawodowym trenerem, ekspertką ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty w projekcie UE w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych edukacji zawodowej oraz problematyce zatrudnialności absolwentów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Absolwenci mogą być zatrudnieni:

 • We wszystkich typach szkół na różnych poziomach nauczania zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) oraz Ustawą wprowadzającą Ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60);
 • W poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • W jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy; w Młodzieżowych Centrach Kariery, Centrach Informacji Zawodowej itp.
 • W organizacjach pozarządowych i w innych instytucjach świadczących usługi doradcze na rynku pracy.