➡️ Projekt „Podbeskidzka Strefa Edukacji: Rozwój potencjału dydaktycznego i doskonalenie procesu kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza”

➡️ Projekt „Podbeskidzka Strefa Edukacji: Rozwój potencjału dydaktycznego i doskonalenie procesu kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza”

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Kwota dofinansowania: 2 861 383,50 zł Czas realizacji: 01.02.2009 – 30.09.2011 r

Główne założenia:

  • uruchomienie zajęć metodą blended learning, w tym także zajęć w wersji anglojęzycznej;
  • uruchomienie Biura Karier;
  • opracowanie i wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia na uczelni;

Rezultaty:

  • wdrożono zintegrowany system informatyczny Uczelnia XP usprawniający przepływ informacji oraz przepływ informacji do studentów, wprowadzenie Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS)
  • rozpoczęto prace nad dostosowaniem programu studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji. Opracowanie nowej polityki przyznawania punktów ECTS umożliwiającej kontrolę całkowitego obciążenia studentów.
  • powołanie Uczelnianej Rady Pracodawców. Nawiązanie współpracy w obszarze: organizacji praktyk studenckich krajowych i zagranicznych, wsparcie w zakresie upraktyczniania programów nauczania i efektów kształcenia.